W dniu 3 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Paczewie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Parczew.

W zebraniu udział wzięło 81 mieszkańców sołectwa Parczew na 524 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczyła Pani Arleta Walczak

W zebraniu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radna Gminy Sieroszewice Wiesława Smółka oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Dorota Dolata.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Eugeniusza Szymankiewicza i Pana Janusz Mądrzaka. Wybrany został ponownie Pan Eugeniuisz Szymankiewicz natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Damian Dera, Iwona Krentz, Andrzej Lepka, Sławomir Młynarczyk, Emilia Ratajczyk, Przemysław Słota, Wiesława Smółka, Grzegorz Szukalski, Arleta Walczak i Monika Wilgocka.

Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica złożył gratulacje Panu sołtysowi Eugeniuszowi Szymankiewiczowi i podziękował Panu Januszowi Mądrzakowi. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Opracowała: Marzena Sztukowska