Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Sieroszewice

Urząd Gminy Sieroszewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję i audiodeskrypcję
 • Brak informacji w języku migowym

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sztukowska.
 • E-mail: marzenasztukowska@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396076 wew. 326

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sieroszewice
 • Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
 • E-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396076

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sieroszewice znajduje się w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65. Budynek posiada trzy wejścia w tym jedno wejście główne (czynne) na parterze:

 • wejście wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, przy drzwiach znajduje się domofon z sygnalizacją dźwiękową,
 • budynek nie jest oznakowany za pomocą piktogramów
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód, wycieraczki znajdują się na jednym poziomie z chodnikiem,
 • budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter,
 • do wejścia głównego na parterze prowadzą schody, brak podjazdu, platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych – w trakcie realiacji
 • na piętra prowadzą schody, schody są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcze (brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille’a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami – w trakcie realizacji
 • budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy,
 • wielkość, wyposażenia i aranżacja większości pomieszczeń nie umożliwia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich,
 • pomieszczenia nie pozwalają na regulowanie natężenia światła,
 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze znajduje się tablica informacyjna (brak możliwości dotykowej i pismem Braille’a)
 • sekretariat zlokalizowany jest na piętrze, z obniżoną ladą
 • przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi – w trakcie realizacji
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • budynek nie posiada świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego,
 • w budynku oznakowano drogi ewakuacji (brak w systemie Braille’a i piktogramów),
 • w budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •     wersję kontrastową,
 •     możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 •     widoczny fokus,
 •     wyróżnienie odnośników

Na stronie głownej zostały wprowadzone skróty prowadzące do:

 • strony głównej
 • ePUAP
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Deklaracja Dostępności
 • Kontakt
 • BIP

Na stronie Internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia