Jednostki pomocnicze Gminy Sieroszewice – sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

Statuty Sołectw Gminy Sieroszewice

STATUTY SOŁECTW GMINY PO ZMIANACH:

Statut Sołectwa Biernacice

Statut Sołectwa Bibianki

Statut Sołectwa Bilczew

Statut Sołectwa Kania

Statut Sołectwa Latowice

Statut Sołectwa Masanów

Statut Sołectwa Namysłaki

Statut Sołectwa Ołobok

Statut Sołectwa Parczew

Statut Sołectwa Psary

Statut Sołectwa Raduchów

Statut Sołectwa Rososzyca

Statut Sołectwa Sieroszewice

Statut Sołectwa Sławin

Statut Sołectwa Strzyżew

Statut Sołectwa Westrza

Statut Sołectwa Wielowieś

Statut Sołectwa Zamość

 

Na terenie Gminy Sieroszewice znajduje się 18 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Sołectwo Nazwisko i imię Sołtysa Skład rady sołeckiej
Biernacice Warga Lech 3
Bibianki Marciniak Maciej 7
Bilczew Rosa Henryk 5
Kania Szmaj Andrzej 3
Latowice Gierlach Andrzej 6
Masanów Płomiński Stanisław
8
Namysłaki Dera Jerzy 5
Ołobok Karbowy Justyna
9
Parczew Eugeniusz Szymankiewicz 10
Psary Rafał Bartnik 8
Raduchów Stacherzak Zofia
6
Rososzyca Chwiłkowski Andrzej
10
Sieroszewice Łapiński Tadeusz 7
Sławin Gmerek Lucjan 4
Strzyżew Biała Bernadeta 12
Westrza Karolak Mariola 7
Wielowieś Karolak Stanisław
7
Zamość Skrzypek Tomasz
7