W sobotę, 25 stycznia 2020 roku w sali wiejskiej w Wielowsi  odbyło się zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki OSP. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP w Wielowsi Tomasz Woźniak, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, wiceprezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP Kazimierz Strugarek, wiceprezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP Wojciech Andrzejewski, sołtys wsi Wielowieś Stanisław Karolak, Kapelan Powiatowy OSP i PSP ks. kanonik Piotr Kuświk  oraz pozostali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes Tomasz Woźniak. Podziękował on Wójtowi za wsparcie finansowe i współpracę. Głos zabrał także zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz życząc dobrej współpracy na 2020 r.  Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Stanisław Banasiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Artur Dylak. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Tomasz Woźniak. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Wielowsi za 2019 rok.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP Wielowieś, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Alicja Kaźmierczak