W sobotę, 25 stycznia 2020 roku w sali wiejskiej w Parczewie odbyło się zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki OSP. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP w Parczewie Eugeniusz Szymankiewicz, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Anatol Piaskowski, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak,, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parczewie Katarzyna Dudziak, radna Wiesława Smółka, sołtys wsi Parczew Eugeniusz Szymankiewicz i sołtys wsi Bibianki Maciej Marciniak oraz pozostali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes Eugeniusz Szymankiewicz. Podziękował on Wójtowi za wsparcie finansowe i współpracę. Głos zabrał także Wójt Gminy Anatol Piaskowski, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz życząc dobrej współpracy na 2020 r. Głos zabrały także radna wsi Wiesława Smółka oraz dyrektor SP w Parczewie Katarzyna Dudziak. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Andrzej Sikora, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Damian Dera. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Eugeniusz Szymankiewicz. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Parczewie za 2019 rok.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP Parczew, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Alicja Kaźmierczak