W niedziele, 26 stycznia 2020 roku, w Domu Ludowym w Latowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP w Latowicach Marek Doliński, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, radny powiatowy Zdzisław Jaźwiec, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, wiceprezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP Kazimierz Strugarek, sołtys wsi Latowice Andrzej Gierlach oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes Marek Doliński. Podziękował on Wójtowi za wsparcie finansowe i współpracę. Głos zabrał także zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz życząc dobrej współpracy na 2020 r. Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec podziękował za zaangażowanie strażaków w akcje pożarnicze i życzył szczęśliwych powrotów z tych akcji. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Dawid Nowak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Roman Kupijaj. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Marek Doliński. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Latowicach za 2019 rok.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP w Latowicach, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Alicja Kaźmierczak