INFORMACJA

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuje się, iż terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie.

1. W związku z tym opłatę tę należy wnosić z dołu, bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

– za styczeń, luty do 5 marca,

– za marzec, kwiecień do 5 maja,

– za maj, czerwiec do 5 lipca,

– za lipiec, sierpień do 5 września,

– za wrzesień, październik do 5 listopada,

– za listopad, grudzień do 5 stycznia.

2. W przypadku zmiany danych lub od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z harmonogramem wskazanym powyżej.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy.
W związku ze zmianą numeru konta bankowego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy podatnik posiada własny nr rachunku bankowego, na który powinien dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bank Spółdzielczy w Rososzycy, nie będzie pobierał dodatkowych opłat za płatność w ich Oddziale.

4. Właściciele i użytkownicy nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120l lub 240l.

5.W przypadku segregacji odpadów komunalnych worki lub pojemniki zostaną dostarczone przez firmę wywożąca odpady komunalne.

6.Wywóz odpadów komunalnych nastąpi raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7. Deklaracje można pobrać również w Urzędzie Gminy Sieroszewice pokój nr 21.

8. Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.bip.sieroszewice.pl .