OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w momencie ewentualnej kontroli.

Ponadto zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice (Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych i osadów nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.