W poniedziałek 13 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

W trakcie sesji podjęto jednogłośnie uchwały dotyczące:

 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 • przyjęcia regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2023 roku”,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Westrza,
 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Sieroszewice,
 • programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Sesja była też okazją do pożegnania Pani Barbary Stasiak, wieloletniej Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, która po 20 latach pracy na tym stanowisku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Do Pani Dyrektor wraz  z kwiatami popłynęły słowa podziękowań za sumienną i rzetelnie wykonywaną pracę oraz najserdeczniejsze życzenia.