Wójt Gminy Sieroszewice zawiadamia, że Rada Gminy Sieroszewice w dniu 18 września 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 listopada 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.    

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • w wysokości 20,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 40,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu GminySieroszewice lub przelewem na nowy rachunek bankowy  nr konta 62 8431 0008 0100 0130 2002 0125.

Opłatę należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania, z dołu w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

 • za listopad, grudzień do 5 stycznia,
 • za styczeń, luty do 5 marca,
 • za marzec, kwiecień do 5 maja,
 • za maj, czerwiec do 5 lipca,
 • za lipiec, sierpień do  5 września,
 • za wrzesień, październik do 5 listopada.

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Gminy Sieroszewice.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np. (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój nr 21.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Dlaczego wzrost jest tak wysoki?

 1. MONOPOL NA RYNKU – do 1 przetargu, który Wójt Gminy Sieroszewice unieważnił przystąpiła tylko 1 firma. W 2 przetargu wpłynęły dwie oferty (obie niższe o ok. 250 000,00 zł w stosunku do 1 przetargu). Pozwoliło to obniżyć stawkę do 20 zł.
 2. WZROST OPŁAT – gigantyczny wzrost opłat w stosunku do przetargu z roku 2017. Niektóre stawki wzrosły o ponad 400%!
 3. WZROST ILOŚCI ODPADÓW – gmina płaci firmie za ilość odebranych odpadów, a jest ich coraz więcej.
 4. BRAK MOŻLIWOŚCI DOPŁATY – system odbioru odpadów zgodnie z przepisami prawa musi się samofinansować. Oznacza to, że gmina nie ma możliwości dopłacać do odbioru i zagospodarowania śmieci, tak jak ma to miejsce w przypadku wody i ścieków.
 5. DODATKOWE WORKI – od 1 stycznia 2020 roku dostosowując się do wymogów prawa zamiast 2 worków do segregacji będzie ich 4 (dodatkowo papier i odpady biodegradowalne).

Gospodarka Odpadami w Gminie Sieroszewice – prezentacja