Dnia 19.09.2019 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr 131.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.09.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice w związku z Uchwałą Nr IX/101/2019 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 7301).

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz powołani członkowie Zespołu. W skład GZI wchodzą przedstawiciele GOPS Sieroszewice, Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, Policji w Sieroszewicach, pedagodzy ze Szkół Podstawowych w Wielowsi i Sieroszewicach, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciel Caritas i pielęgniarka z Grupowej Praktyki Pielęgniarek Środowiskowych. Na posiedzeniu dokonano wyboru przewodniczącej, zastępcy i sekretarza. Przewodniczącą GZI została Pani Iwona Kryszczak, zastępcą Pani Emilia Szyszka, sekretarzem Pani Paulina Maury-Joks.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.