W dniu 5 marca 2019 r. w Raduchowie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raduchów.

W zebraniu udział wzięło 14 mieszkańców sołectwa Raduchów na 35 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Gminy Sieroszewice Tadeusz Zatylny oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Karolina Jakubowska.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Piotra Libudzic i Pani Zofii Stacherzak. Wybrana została Pani Zofia Stacherzak natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Stanisław Bartłomiej, Czesław Grzelak, Grażyna Przybyłek, Lesław Przybyłek, Anna Stacherzak, Łukasz Stacherzak.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje nowo wybranej Pani sołtys i podziękował dotychczasowemu sołtysowi Panu Piotrowi Libudzic. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Opracowała: Marzena Sztukowska