W dniu 26 marca 2019 r. w salce wiejskiej w Namysłakach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Namysłaki.

W zebraniu udział wzięło 22 mieszkańców sołectwa Namysłaki na 133 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Wojt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski,  Radny Gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec  oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Monika Mądra

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę: Wybrany został ponownie Pan Jerzy Dera natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Grażyna Biel, Anna Dera, Teodor Kasprowiak, Wanda Mączka i Maria Zawadzka.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych. Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.  

Opracowała: Marzena Sztukowska