W sobotę, 15 lutego 2020 roku w Ołoboku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP w Ołoboku Andrzej Janicki, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice Teresa Lemiesz, sołtys wsi Ołobok Justyna Karbowy oraz pozostali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał sekretarz Roman Skrobański. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Bernadeta Pomykała, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Łukasz Łuczyna. Plan działalności na 2020 rok omówił sekretarz Roman Skrobański. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Ołoboku za 2019 rok. Głos zabrał także Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz życząc dobrej współpracy na 2020 r.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP Ołobok, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Marzena Sztukowska