W niedzielę, 24 lutego 2019 roku, w Domu Ludowym w Latowicach  odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowicach Marek Doliński.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Gierlacha, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radna Gminy Sieroszewice Krystyna Kois-Jaźwiec, Radny powiatu ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec, W-ce Prezes Zarządu Gminnego Wojciech Andrzejewski, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak oraz pozostali członkowie.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Marek Doliński i Naczelnik Tadeusz Marcinkowski. Sprawozdanie finansowe przedstawił Dawid Nowak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Sobczak. Plan działalności na 2019 rok omówił prezes Marek Doliński. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Latowicach za 2018 rok.

W swoim wystąpieniu Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica pogratulował Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, podziękował za trud wkładany w działalność jednostki oraz poinformował, że Pan Wójt na najbliższej sesji przedłoży Radzie Gminy propozycję aby przeznaczyć brakującą część środków na inwestycję dotyczącą wjazdu do OSP Latowice i ma nadzieję, że Rada Gminy przychyli się do tego pomysłu. Korzystając z okazji Pan Zastępca Wójta Bartosz Kubica zachęcał do udziału w zebraniu wyborczym Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się 18 marca br roku.

Radna Gminy Sieroszewice Pani Krystyna Kois-Jaźwiec podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do zagospodarowania placu strażackiego i powstania Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach oraz młodzieży za zaangażowanie. Panu Wójtowi z kolei złożyła podziękowania za chęć pokrycia ze środków budżetu gminy różnicy kosztów przy realizacji inwestycji dotyczącej wjazdu do OSP Latowice.

Radny powiatu ostrowskiego Pan Zdzisław Jaźwiec podziękował za zaangażowanie strażaków w akcje pożarnicze i życzył szczęśliwych powrotów z tych akcji.

Z kolei komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak wyraził radość, że do jednostki przystąpiła młodzież. Zachęcał również ochotników do udziału w szkoleniach.  Natomiast  W-ce Prezes Zarządu Gminnego Wojciech Andrzejewski życzył strażakom tyle samo powrotów co wyjazdów i zachęcił do zakupienia tzw. „cichego alarmowania” co bardzo usprawnia podjęcie akcji ratowniczej, a korzystając z okazji zaprosił na 45-lecie Klubu do Westrzy.

Na zakończenie Prezes Klubu HDK PCK „Strażak” Lucjan Ziemiański poinformował, że po 45 latach Latowice oddały łącznie 853,6 litrów krwi i są na I miejscu oraz  przekazał informację o nowym terminie Otwartej Akcji Poboru Krwi.

Opracowała: Marzena Sztukowska