W środę, 10 listopada 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Radny Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak oraz sołtysi z terenu gminy. XXVIII Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

 

Podczas sesji podjęto szereg uchwał. Kluczowe sprawy, którymi zajmowali się Radni dotyczyły m.in. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wójt Gminy zaproponował utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok na niezmienionym poziomie. Ponadto Radni poparli Wójta w przystąpieniu Gminy Sieroszewice do spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Obradowano również nad zmianami uchwały budżetowej i zmianami w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieroszewice. Na zakończenie XXVIII Sesji Wójt Gminy podziękował Radnym, a także przekazał informacje na temat nowo pozyskanych przez Gminę dotacji.