Dnia 3 lutego  2021 roku, miała miejsce XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Po raz kolejny sesja odbyła się w sposób zdalny za pomocą platformy ZOOM. Na sesji online obecnych było 13 radnych. W internetowych obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Radni przyjęli 4 uchwały, które dotyczyły: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2021 roku”, a także uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Zmiany uchwały budżetowej obejmują m.in. dotację przedmiotową na remont sali wiejskiej w Masanowie oraz na dofinansowanie do remontu świetlicy w Wielowsi. W zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano m.in. przeznaczenie nadwyżki dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Przyjęty program opieki nad zwierzętami uwzględnia w szczególności odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, poszukiwanie właścicieli, czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Podczas sesji Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady  przedstawił plan pracy Komisji na 2021 rok. Podkreślił, że dla Komisji istotną kwestią będzie przegląd realizowanych inwestycji. Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za 2020 rok.

Transmisję z Sesji Rady Gminy Sieroszewice mogą Państwo zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=68Vz9bPVqoM.