23 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 10 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński.

Podczas sesji jednogłośnie podjęto szereg uchwał. Dotyczyły one : zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 rok, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca, wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rososzyca, uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody, zmiany uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Westrza do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, oraz rozpatrzenia  i uznania skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice za bezzasadną.

Wójt Gminy Anatol Piaskowski zaproponował utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawki podatku od nieruchomości, które są najniższymi w okolicy, a także utrzymanie dopłaty do m3 wody w wysokości 0,18 zł oraz m3 ścieków w wysokości 1,00 zł, co przekłada
się na niższe opłaty dla mieszkańców. Łącznie z tego tytułu dopłaty z budżetu gminy wyniosą ok. 160 000 zł. W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziano organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy i działalność świetlic środowiskowych. Na realizację projektów z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tj. m.in. stowarzyszeniami przewidziano kwotę 180 000 zł.

W wolnych wnioskach Wójt Gminy przekazał radnym informacje o sytuacji związanej z koronawirusem w gminie, która dotyka m.in. nasze placówki oświatowe.