W środę 24 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 14 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

W trakcie sesji podjęto jednogłośnie uchwały dotyczące:

  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice oraz Wielowieś,
  • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice.

W trakcie sesji przyjęto sprawozdania:

  • z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2022 ,
  • sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2022,
  • sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2022 rok.