W poniedziałek, 27 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 13 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

W wydatkach budżetowych zaplanowano m.in.:

 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w: Bibiankach, Zamościu i Masanowie – 110 000 zł,
 • budowę kortu tenisowego w Sieroszewicach – 600 000 zł (50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu),
 • zakup samochodu dla OSP Masanów – 270 000 zł,
 • zakup motopomp strażackich dla OSP Psary i OSP Parczew – 30 000 zł (+ dofinansowanie z Wojewódzkiego Związku OSP),
 • przekazanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – 70 000 zł,
 • projekt asfaltu na ulicy Wspólnej w Sieroszewicach – 50 000 zł.

Po dokonanych zmianach na inwestycje w bieżącym roku gmina Sieroszewice wyda rekordową kwotę ponad 18 000 000,00 zł. Dodając do tej kwoty środki Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa drogi nr 450) oraz środki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (budowa posterunku w Rososzycy) wydatki na inwestycje osiągną ponad 33 000 000,00 zł.

W trakcie sesji podjęto również uchwały dotyczące:

 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Sieroszewice,
 • uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2023 roku”,
 • określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice,
 • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Parczew oraz Rososzyca,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice.