Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Sieroszewice realizowane będą badania:

1) Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Termin realizacji badania: 24.04 – 30.06.2023

Zakres zbieranych informacji:

Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej informacji dotyczących warunków życia ludności, w tym danych o:

 • warunkach mieszkaniowych;
 • poziomie i źródłach dochodów;
 • sytuacji materialnej;
 • stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 • stanie zdrowia;
 • uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
 • aktywności ekonomicznej na rynku pracy;
 • cechach demograficznych respondentów.

a w 2023 roku dodatkowo:

 • warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają gospodarstwa domowe;
 • aktywność na rynku pracy;
 • międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.

2) Badanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych

Termin realizacji badania: 03.04 – 31.05.2023

Zakres zbieranych informacji:

 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z identyfikatora elektronicznego,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie.

Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy,
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego,
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/