31.10.2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Sesja była okazją do wystąpienia insp. Piotra Wilkowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, który poinformował o konieczności remontu Posterunku Policji w Sieroszewicach, po uderzeniu pioruna oraz  Andrzeja Strykowskiego Prezesa Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, który odpowiadał na zapytania dotyczące podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami.

Podczas sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one między innymi:  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  Remont drogi nr 5313P w m. Masanów, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok, dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 r., jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2020 rok, przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Masanów na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice, przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wielowieś na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice, przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zamość na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice, zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Złożone zostały pisemne interpelacje przez Radnych Bernadetę Białą i Teresę Lemiesz.

Opracowała: Marzena Sztukowska