Wójta Gminy Sieroszewice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej