W poniedziałek, 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się LI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 14 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Pozytywnie rozpatrzono zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032.

Podjęto także uchwały w sprawach:

1. Przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

2. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego polegającego na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych.

Uchwała, została podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy, w celu złożenia wniosku aplikacyjnego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieroszewice.

3. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice.

4. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

5. W sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice.

Uchwała została podjęta ponownie ze względu na konieczność opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Treść uchwały oraz diety radnych nie uległy zmianie.

Ponadto Rada Gminy podjęła apel w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Apel podjęto w celu zwrócenia uwagi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na  potrzebę wprowadzenia zmian terminów realizacji obowiązku wymiany źródeł ciepła.