W czwartek, 2 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się L Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Pozytywnie rozpatrzono zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032.

Podjęto także uchwały w sprawach:

  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok – stawki te pozostają na takim samym poziomie jaki obowiązywał w 2023 roku,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewice i Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych.

Ponadto w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury Gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL ZOO” w Niedźwiedziu, Rada Gminy Sieroszewice zadeklarowała chęć współpracy przy adaptacji schroniska do obowiązujących wymogów oraz dalszego korzystania z usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.