Filia biblioteczna w Strzyżewie ogłasza konkurs pod hasłem „Piszę wiersz dla Mamy. Piszę wiersz dla Taty”.

Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów z klas I-III (I kategoria wiekowa) i klas IV-VIII (II kategoria wiekowa) z Gminy Sieroszewice.

– konkurs obejmuje napisanie wiersza przeznaczonego dla rodziców na Dzień Matki i Dzień Ojca

– wiersz może być rymowany lub biały (bez rymów)

– wiersz powinien być samodzielnym dziełem dziecka

– można przygotować jeden wiersz lub dwa (dla obojga rodziców) wiersze, przy czym dwa wiersze będą traktowane jako jedna praca

– wiersze z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć w wersji papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach lub filii bibliotecznej w Strzyżewie do dnia 16 czerwca 2021 r.

– wiersze oceniać będzie jury powołane przez organizatora

– wręczenie nagród laureatom będzie mieć miejsce po dniu 21 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach

– laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie

– wiersze laureatów, którzy będą chcieli podzielić się swoją twórczością, prezentując je w krótkich filmach, umieszczone zostaną na profilu facebookowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach

– zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

Wymagany dokument: