Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot.przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku       w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Sieroszewice    z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice, Urząd Gminy Sieroszewice informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych.

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy,   że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem  (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Sieroszewice – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Sieroszewice oraz na stronie internetowej).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje,  hotele, pensjonaty oraz domy letniskowe, ogródki działkowe.  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych w wyżej wymienionych nieruchomościach.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454  ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  z nieczystości ciekłych.  

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane)  i ich przesłanie lub dostarczenie do Urzędu Gminy w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice.

ZAŁĄCZNIK