Gmina Sieroszewice planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa GminaWsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie  uczniów z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie przysługuje:

– uczniom klas szkoły podstawowej, zamieszkującym w miejscowości, w której funkcjonowało

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 1,

– uczniom szkół średnich zamieszkującym w miejscowości, w której funkcjonowało

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 1,

którzy są członkami rodziny – krewnymi w linii prostej tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem osoby/ opiekuna prawnego, który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR oraz nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Wsparcie udzielone zostanie po uzyskaniu przez Gminę Sieroszewicach dofinansowania w Konkursie Grantowym organizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Politechniką Łódzką.

Informacje dodatkowe:

  • Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom pełnoletnim na następujących warunkach:
  • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
  • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Sieroszewice.

Niezbędne dokumenty:

wniosek

oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego

oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– kopię dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR

 

,należy złożyć w pokoju nr 22, w Urzędzie Gminy Sieroszewice do dnia 02 listopada 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice, pokój nr.22 lub pod numerem telefonu (62) 7396089 wew.337 w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowe informacje o wsparciu dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

1  zgodnie z uzyskaną opinią KOWR dotyczącą miejscowości w których działały zlikwidowane PGR-y (Bilczew, Latowice,

Namysłaki Parczew, Psary, Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew, Westrza, Wielowieś)