Sprawę załatwia: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 2

Dokumenty od wnioskodawcy: 

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – załącznik nr 1.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik nr 2.

3) Oryginały faktur VAT, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

4) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

5) Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na wniosek producenta rolnego) zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Terminy składania wniosków:

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wniosek został złożony w lutym
  • od 1 października do 31 października – jeżeli wniosek został złożony w sierpniu