W dniu 19 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Rososzycy odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rososzyca.

W zebraniu udział wzięło 200 mieszkańców sołectwa Rososzyca na 836 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczyła Pani Jadwiga Gruszka

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radna Gminy Sieroszewice Klaudia Mizera-Lis, Radny Gminy Sieroszewice Andrzej Chwiłkowski, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Krystyna Fornalczyk.

Zebranie było okazją do podziękowania ustępującemu z funkcji sołtysa Panu Jerzemu Kasprzakowi

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Andrzeja Chwiłkowskiego i Pani Klaudi Mizera-Lis. Wybrany został  Pan Andrzej Chwiłkowski natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Miłosz Czekalski, Anna Dułaj, Grażyna Jędras, Kornel Kawaler, Wiesław Kamzol, Karol Kowalski, Adam Krawczyk, Adam Różański, Ewa Szmaj i Marta Widańska.

Wójt Gminy Sieroszewice wraz z Zastępca Wójta złożyli gratulacje nowo wybranemu sołtysowi Panu Andrzejowi Chwiłkowskiemu i podziękowali Pani Klaudii Mizerze-Lis. Korzystając z okazji Pan Wójt wraz z Zastępcą Wójta  aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawili kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformowali również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego z oddziału w Rososzycy.

Opracowała: Marzena Sztukowska