W niedziele, 9 lutego 2020 roku, w sali wiejskiej w Masanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP Masanów Jerzy Grzona, który przedstawił porządek obrad. 
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roman Matecki,  sołtys wsi Masanów i zarazem w-ce przewodniczący Rady Gminy Stanisław Płomiński oraz pozostali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Jerzy Grzona. W imieniu jednostki podziękował on Wójtowi za zakup samochodu Citroen Jumper. Głos zabrał także zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz wspomniał o dalszym inwestowaniu w jednostki OSP i planowanym zakupie samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Sieroszewice.  Z kolei zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roman Matecki mówił o szkoleniach przypominając, że jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i zachęcał do współpracy międzypokoleniowej między druhami i seniorami. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Patryk Gierz, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Piotr Kubica. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Jerzy Grzona. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Masanowie za 2019 rok.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP Masanów, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Marzena Sztukowska