W dniu 28 kwietnia 2021 roku, za pośrednictwem internetu odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji on-line obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik

Podczas sesji jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Następnie radni zgodnie zaakceptowali sprawozdania: z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, a także z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2020 rok. W dalszej kolejności obrad podjęto uchwały. Dochody gminy Sieroszewice w roku 2021 zwiększą się o ponad 600 000 zł. Podczas sesji przyjęto wzór wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ponadto radni zatwierdzili nazwę ulicy w miejscowości Psary. Ze względu na położenie nowa droga otrzyma miano ,,Wschodnia’’. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii, Wójt Gminy Sieroszewice zaproponował zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach na terenie gminy za rok 2021.

XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice przebiegła w sposób sprawny, a przede wszystkim bezpieczny dla jej uczestników.