Dnia 18 grudnia  2020 roku w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach odbyła się XX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecny był pełen skład rady. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Podczas sesji  podjęto szereg uchwał. Przedstawiony przez Wójta Gminy Sieroszewice projekt budżetu na 2021 został uchwalony przez Radę Gminy jednogłośnie. Największe nakłady w 2021 roku w wysokości 14 mln zł przewidziano na oświatę. Ponadto, wydatki z budżetu zaplanowano m.in. na: przebudowę drogi gminnej Rososzyca-Strzyżew, współpracę
z organizacjami pozarządowymi, czy dofinansowanie dla mieszkańców do wody i ścieków. Swój udział w przygotowywaniu budżetu mieli także mieszkańcy gminy. Podczas zebrań sołeckich zaplanowali zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwocie 530 tys. zł.

W roku 2021 gmina Sieroszewice zamierza spłacić zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 1,55 mln zł, nie zaciągając przy tym nowych zobowiązań. Na koniec 2021 roku przewidziano redukcję długu do kwoty 2,87 mln zł.

W trakcie sesji podjęto również uchwały dotyczące: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia  Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025. Do porządku obrad  na wniosek Wójta Gminy Sieroszewice dodano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Psarach.

Na obrady XX Sesji Rady Gminy Sieroszewice Wójt Gminy zaprosił Wiktorię Prajzner, mieszkankę Parczewa – Laureatkę Lauru Kultury Starosty Ostrowskiego 2020. Ostatnia w tym roku sesja była przede wszystkim okazją do podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością gminy i zaplanowania kolejnych na rok 2021. Pomimo panujących obostrzeń przyszły rok zapowiada się pracowicie i dynamicznie.