24 września 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych.
W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna i Radca Prawny Radosław Cegła. Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:   zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025, zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice – Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki”, pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice, nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” oraz podjęto obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Podczas obrad radni przyjęli propozycje Wójta Gminy dotyczące wprowadzenia do budżetu gminy Sieroszewice kilku inwestycji, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane w naszej gminie. Najważniejsze z nich to:
modernizacja oczyszczalni ścieków (zakup sitopiaskownika) – 345.000,00 zł, przebudowa drogi  gminnej w Zamościu – 122.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego –118.000,00 zł, remont Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 100.000,00 zł dofinansowanie dla powiatu ostrowskiego na zadania: przedłużenie chodnika na ul. Bilczewskiej w Sieroszewicach oraz remont drogi w Namysłakach – 100.000,00 zł.
Pieniądze na te zadania pochodzą m.in. z przekazanych gminie środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz powstałych nadwyżek po przeprowadzonych już postępowaniach przetargowych.

Sesja była okazją do przedstawienia swojego protestu przez przybyłych na sesje podopiecznych Dziennego Domu Senior+ w Latowicach w sprawie nieprawdziwych informacji pojawiających się ostatnio w mediach społecznościowych.