25 maja 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Mirosława Busza, Skarbnik Karolina Kałużna i Radca Prawny Radosław Cegła. Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:   zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023, określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice, nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach, nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Podjęto również uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2019. Ubiegłoroczny budżet pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) i Komisja Rewizyjna Rady Gminy, nie wnosząc zastrzeżeń do pracy Wójta i podległych mu jednostek organizacyjnych.

Udzielono jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za rok 2019. Wójt, dziękując radnym za udzielenie absolutorium podkreślił, że to nie tylko jego zasługa ale również pracowników urzędu, którzy wspólnie pracują na sukces gminy.

Opracowała: Marzena Sztukowska