W czwartek, 10 sierpnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Małgorzata Olejnik dyrektor GZEASiP, Emilia Szyszka kierownik GOPS oraz Jerzy Pawłowski dyrektor GOK. Na sesji obecnych było 12 radnych oraz sołtysi. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

W trakcie sesji podjęto uchwały dotyczące:

 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice,
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
 • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok.,
 • wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego(uchwała na wniosek).