W piątek, 20 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 11 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Pozytywnie rozpatrzono zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032.

Podjęto także uchwały w sprawach:

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok – stawki te pozostają na takim samym poziomie jaki obowiązywał w 2023 roku,
  • przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – kwota na realizację zadań publicznych na 2024 rok to 210 000 zł,
  • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej gminy Sieroszewice oraz drodze powiatowej powiatu ostrowskiego,
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r.,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody (0,18 zł za 1 m3) i odprowadzanych ścieków (1,00 zł za 1 m3),
  • wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027.