W środę 21 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 14 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński.

Przedstawiony przez Wójta Gminy Sieroszewice projekt budżetu na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy jednogłośnie. Największe nakłady w 2023 roku w wysokości 17 mln zł przewidziano na oświatę oraz 17 mln zł na inwestycje.

W wydatkach budżetowych zaplanowano m.in.:

 • przebudowę drogi w Latowicach ul. Południowa i Środkowa – 5,2 mln zł,
 • budowę sali gimnastycznej w Rososzycy -3,5 mln zł,
 • instalację paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – 2,2 mln zł,
 • budowę boisk w Ołoboku i Strzyżewie – 1,9 mln zł,
 • modernizację sali wiejskiej w Westrzy – 1,3 mln zł,
 • termomodernizację Urzędu Gminy – 600 000 zł,
 • fundusz sołecki – 600 000 zł,
 • zakup samochodu dla OSP Wielowieś – 500 000 zł,
 • modernizację stadionu w Sieroszewicach – 300 000 zł,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi – 195 000 zł,
 • dofinansowanie dla mieszkańców do wody i ścieków – 195 000 zł,
 • gminne becikowe – 50 000 zł.

W trakcie sesji podjęto również jednogłośnie uchwały dotyczące:

 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Sieroszewice,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
 • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Sieroszewice.

Ostatnia w tym roku sesja była przede wszystkim okazją do podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością gminy i zaplanowania kolejnych na rok 2023. Na sesji nie zabrakło również podziękowań za to, co zostało zrealizowane i co zaplanowano na rok przyszły.