W dniu 31 marca 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, skarbnik Karolina Kałużna i Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice, zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2020, w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Radni Paweł Mrugalski i Renata Koziołek złożyli pisemną interpelację.  

Sesja była okazją do złożenia przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Rafała Bartnika życzeń świątecznych. Korzystając z okazji Wójt Gminy przedstawił informację dotyczącą Gminy Sieroszewice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną kraju, XIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice odbyła się bez udziału mieszkańców, sołtysów i gości.

Opracowała: Marzena Sztukowska