W piątek, 14 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, radca prawny Radosław Cegła, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, mieszkańcy oraz zaproszeni goście: starosta ostrowski Paweł Rajski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Śniegowski, radny powiatowy Zdzisław Jaźwiec, radny powiatowy, a zarazem członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak. Radnych, jak i wszystkich przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który przedstawił porządek obrad oraz informację o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Natomiast wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym w formie pisemnej.

Na sesji głos zabrał starosta Paweł Rajski, który podsumował działalność powiatu ostrowskiego za 2019 rok, wskazując zrealizowane inwestycje oraz przedstawił  plany na kolejne lata. Po zakończeniu prezentacji skierowane zostały słowa podziękowania dla starosty, a także zapytania i wnioski o kolejne inwestycje. Na pytania odpowiadał również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice – Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”, przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Sieroszewice”, określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2019 rok, a także planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2020 rok. Odczytano odpowiedź na interpelację radnej z poprzedniej sesji, a na obecnej zostały złożone następne. W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrał: radny Stanisław Płomiński, radna Klaudia Mizera-Lis, radny Tadeusz Zatylny, sołtys Henryk Rosa oraz przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik.


Opracowała: Alicja Kaźmierczak