We wtorek, 16 lipca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 12 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, zastępca wójta gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Ryszard Boduch, radca prawny Radosław Cegła, radny powiatowy,  a zarazem członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Karolina Jakubowska obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, sołtysi oraz mieszkańcy. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023, uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.   

Udzielono odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

Opracowała: Alicja Kaźmierczak