25 czerwca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się VII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 13 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:   aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice, przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”, zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023, zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji w zakresie działania Rady i ustalenia jej składu osobowego, zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2019-2024, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice, zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach i Rososzycy.

Podjęto również uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018. Ubiegłoroczny budżet pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) i Komisja Rewizyjna Rady Gminy, nie wnosząc zastrzeżeń do pracy wójta i podległych mu jednostek organizacyjnych.

Udzielono jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za rok 2018. Wójt, dziękując radnym za udzielenie absolutorium podkreślił, że to nie tylko jego zasługa ale również pracowników urzędu, którzy wspólnie pracują na sukces gminy.

Sesja była okazją do wręczenia wyróżnień sportowych dla Bartłomieja Chwiłkowskiego z Rososzycy, wychowanka GKS ISKRA PROSNA Sieroszewice, który z zespołem piłkarskim KP Calisia Kalisz osiąga sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i Gminnego Klubu Sportowego ISKRA PROSNA Sieroszewice w związku z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej.  

Złożone zostały pisemne interpelacje przez Radnych Renatę Koziołek i Pawła Mrugalskiego oraz Radną Klaudię Mizerę-Lis.

Opracowała: Marzena Sztukowska