W środę, 27 marca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się V Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Radny Powiatowy a zarazem Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, Dyrektorzy Szkół, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik  

Podczas sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one między innymi: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5310P w m. Psary”, oraz „Remont drogi nr 5311P w m. Rososzyca, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim”, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok, zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego  i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice, sprzedaży nieruchomości  położonej w miejscowości Rososzyca, sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Rososzycy,  sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ołobok, sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/22 położonej w m. Wielowieś, sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/23 położonej w m. Wielowieś, ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

Złożone zostały pisemne interpelacje i zapytanie przez  Radną Krystynę Kois-Jaźwiec.  

Sesja była okazją do wręczenia wyróżnienia sportowego dla Kamila Banasiaka.

Opracowała: Marzena Sztukowska