Szanowni Państwo, 

w związku ze zobowiązaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa gminy Sieroszewice do zweryfikowania danych zwartych w oświadczeniach złożonych w ramach naboru do programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” , uprzejmie informujemy wnioskodawców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

          Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające:

  1. zgodę na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu przez Gminę i inne podmioty biorące udział w projekcie, w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych w celu zweryfikowania danych zawartych w przekazanym oświadczeniu (Załącznik nr 1- zgoda)
  2. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu)
  3. zamieszkiwanie na terenie gminy, (np. faktura za media, umowa najmu, kserokopia legitymacji szkolnej dziecka)
  4. zatrudnienie krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy) Uwaga: Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów polegające na przekazaniu komputerów, pozyskanych przez Gminę  Sieroszewice w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Sieroszewice do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Sieroszewice pokój nr 22, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 roku do godz. 15.30.

UWAGA! Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 62-739-60-76 wew. 337,

 

Wójt Gminy Sieroszewice informuje, iż w programie „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” jest jedynie pośrednikiem. Nie podejmuje decyzji o rozstrzygnięciu konkursu. Złożenie oświadczenia i kompletnej dokumentacji nie oznacza przyznania sprzętu komputerowego. Poniesione przez składającego oświadczenie koszty związane z uzyskaniem zaświadczeń i dokumentów nie będą zwracane i obciążają wyłącznie składającego oświadczenie.