W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/943/17 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8809) w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).

W celu ograniczenia spalania paliw złej jakości oraz ograniczenia powstawania źródeł emisji niespełniających wymagań ww. uchwały wprowadzono odpowiednie terminy, do których będzie czas na dostosowanie źródeł ogrzewania do odpowiednich norm. Uchwała określa również jakość paliw stosowanych w źródłach ciepła.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

 • Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
 • Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami uchwały, w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (np. kocioł, kominek, piec) zakazuje się stosowania następujących paliw:

 1. węgla brunatnego,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych,
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (drobny miał),
 4. węgla kamiennego, jeżeli:
  a) wartość opałowa jest niższa niż 23 MJ/kg,
  b) zawartość popiołu przekracza 10 %,
  c) zawartość siarki przekracza 0,8 %;
 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Ponadto od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w celu zebrania informacji o źródłach ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW – w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Informację należy złożyć dla źródeł istniejących, nowo powstałych oraz dokonując zmiany instalacji. Każdy zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do złożenia w terminie 12 miesięcy do złożenia deklaracji dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, natomiast dla źródeł uruchomionych po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć elektronicznie poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w wersji papierowej do Urzędu Gminy Sieroszewice. Właściciel budynku powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. W celu złożenia deklaracji przez internet potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny.