STYPENDIUM SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIEROSZEWICE

Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Sieroszewice mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania stypendium sportowego.

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe?

Do ubiegania się o stypendium sportowe uprawnione są osoby fizyczne (zawodnicy) zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice będący medalistami: Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice do 31 marca danego roku kalendarzowego, uwzględniając osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (medaliści: Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski)  

Wzór wniosku do pobrania.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego występują:

1) rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego zawodnika,

2) pełnoletni zawodnik.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe zawodnika wymienione
w Uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr III/23/2018.

Jakie są kategorie stypendium sportowego?

Stypendium sportowe może zostać przyznawane zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy Sieroszewice, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, zajął w:

1) Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Mistrzostwach Świata

a) 1 miejsce –     4000,00 zł;

b) 2 miejsce –     3900,00 zł;

c) 3 miejsce –     3800,00 zł;

2) Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie lub Akademickich Mistrzostwach Świata

a) 1 miejsce –     3600,00 zł;

b) 2 miejsce –     3500,00 zł;

c) 3 miejsce –     3400,00 zł;

3) Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub Mistrzostwach Polski Juniorów

a) 1 miejsce –     3100,00 zł;

b) 2 miejsce –     3000,00 zł;

c) 3 miejsce –     2900,00 zł;

Zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium za rok, w którym osiągnął wynik sportowy,
a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do stypendium, najwyższe.

Kto przyznaje stypendium sportowe?

●  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium sportowego podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.

●  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

1)wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych załączników,

2) wnioski złożone po terminie, tj. 31 marca danego roku kalendarzowego

Do pobrania:

  • Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 409);
  • Wniosek o stypendium;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony www.sieroszewice.pl

Pliki do pobrania: