STYPENDIUM SZKOLNE – SOCJALNE

Na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2022. poz. 2230 ze zm.) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach ramowego planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że forma określona
w pkt 1 i 2 nie jest możliwa.

Stypendium może być przyznane uczniom szkół  podstawowych oraz ponadpodstawowych: publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium  nie może być większa niż 600,00 zł netto.
W przypadku złożenia wniosków spełniających wymienione kryterium dochodowe w ilości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych na ten cel, stypendia szkolne zostaną przyznane uczniom o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Dodatkowym kryterium uzasadniającym przyznanie stypendium będzie trudna sytuacja rodzinna, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.

Wnioski o stypendium można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice w terminie:

od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r.

Formularze wniosków można odebrać w obwodowej szkole podstawowej lub pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia i inne dokumenty o dochodzie netto (tj. pomniejszonego
o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób) wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku :

  • dochód z tytułu zatrudnienia,
  • dochód z działalności gospodarczej,
  • dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  • alimenty,
  • renta, emerytura,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wraz  z określeniem formy opodatkowania natomiast w przypadku statusu bezrobotnego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy.  

UWAGA !!! Stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat, wystawionych na nazwisko rodzica, opiekuna ucznia lub imię i nazwisko ucznia, któremu przyznano stypendium.

Uchwała nr XLVII/383/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE GOPS SIEROSZEWICE

 

ZASIŁEK SZKOLNY – SOCJALNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Pliki do pobrania: