STYPENDIUM WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Uzdolnieni uczniowie pobierający na terenie Gminy Sieroszewice mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice na dany rok szkolny .

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania Stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,  kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum, pobierający naukę na terenie Gminy Sieroszewice, którzy:

● w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

1) w szkole podstawowej w kl. IV-VI – 5,50,

2) w szkole podstawowej w kl. VII-VIII  – 5,30

● Stypendium może także zostać przyznane uczniowi klas IV – VIII szkoły podstawowej, który danym w roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

1) w danym roku szkolnym był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty,

2) w danym roku szkolnym był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice  lub Gminnym Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
z siedzibą w Ołoboku, ul. Kościelna 16 w terminie od dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym (
wydania świadectwa) do  31 lipca danego roku szkolnego

Wzór wniosku do pobrania.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice występują:

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

2) rodzice ucznia,

 

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) Kserokopia świadectwa szkolnego za dany rok szkolny lub zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpisanych na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny.

2) Zaświadczenie lub inne dokumenty stwierdzające uzyskanie w danym roku szkolnym tytułu laureata  konkursu lub olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub laureata zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (można załączyć kopię zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), 

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych wynosi 600 zł,

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego i jest wypłacane raz w roku szkolnym.

Kto przyznaje stypendium?

●  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.

●  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

●  Przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice  uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Sieroszewice na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

1)wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych załączników,

2) wnioski złożone po terminie, tj. po 31 lipca danego roku.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr XXII/210/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca  2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży
    pobierającym naukę na terenie Gminy Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3091),
  • Wniosek o stypendium.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony www.sieroszewice.pl

Pliki do pobrania: