Stowarzyszenia JST

Kwestię zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego reguluje wprost art. 172 Konstytucji RP zawarty w rozdziale VII „Samorząd terytorialny”. Przepis ten w ust. 1 stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się, natomiast ust. 2 ustanawia prawo tych jednostek przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Zasady korzystania z prawa, o jakim mowa w art. 172 ust. 1 Konstytucji RP, określa sama ustawa o samorządzie gminnym. Art. 84  ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)  określa zasady korzystania z konstytucyjnego prawa do zrzeszania się przez gminy.

Art. 84

1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.

2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.

3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach,  z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego służy przede wszystkim wspólnej reprezentacji interesów tych jednostek w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Stowarzyszenia takie są predysponowane w szczególności do prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej, do aktywnego udziału w tworzeniu aktów normatywnych istotnych z punktu widzenia uczestników stowarzyszenia oraz do tego, by stanowić platformę wymiany myśli oraz doświadczeń.

Najważniejszym aktem regulującym jego działalność  jest Statut Stowarzyszenia gmin, który określa:

1) nazwę stowarzyszenia odróżniającą ją od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) jeden z celów lub oba cele – określone w art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji;

4) sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków – jednostek samorządu terytorialnego;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

7) sposób pozyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej;

10) dopuszczalność tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, ich strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek;

11) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Gmina Sieroszewice obecnie należy do 5 Stowarzyszeń.

Współpraca gminy polega przede wszystkim na realizowaniu wspólnych projektów, wymianie doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, krzewieniu idei samorządności, a także udziale w szkoleniach realizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.

WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

Podstawa:

– Uchwała nr 31/90 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu;

– Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

Celem WOKiSS jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez: działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania,  przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie. W ramach Stowarzyszenia działają kluby zawodowe: klub wójta, burmistrza, prezydenta i starosty, klub sekretarzy gmin i powiatów, klub skarbników gmin i powiatów, klub przewodniczących rad gmin oraz klub informatyka.

Gminę Sieroszewice w Stowarzyszeniu reprezentuje  Wójt lub w jego zastępstwie Zastępca Wójta Gminy.

KONTAKT:  Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
tel.:  61 – 847 54 22
faks:  61 – 624 37 64

e-mail: office@wokiss.pl

www2.wokiss.pl

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI

Podstawa:

– Uchwała Nr 51/1991 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 1991 roku w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”;

– Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest to jedna z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój wielkopolski, a zwłaszcza na rzecz rozwoju gmin i powiatów.  

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:

 • reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim;
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno – gospodarczych;
 • prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin i powiatów;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz promocja gmin i powiatów;
 • promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej

Gminę Sieroszewice w Stowarzyszeniu reprezentuje  Wójt lub w jego zastępstwie Zastępca Wójta Gminy.

KONTAKT:  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

tel: 61 – 22 40 797, 61- 22 55 447

fax: 61 – 851 53 95

e-mail: office@sgipw.wlkp.pl

www.sgipw.wlkp.pl

STOWARZYSZENIE GMIN WIEJSKICH

Podstawa:

–  Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Ponadto wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno – gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu. Ponadto Stowarzyszenie reprezentuje interesy gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz ich mieszkańców wobec organów władzy publicznej.

Reprezentantem gminy  w Stowarzyszeniu jest Wójt Gminy.

KONTAKT:  Związek Gmin Wiejskich RP
ul. Kantaka 4,61-812 Poznań

tel. 61 – 851 74 18
fax. 61-  666 13 22

e-mail: biuro@zgwrp.pl
www.zgwrp.pl

STOWARZYSZENIE  AGLOMERACJA KALISKO–OSTROWSKA (AKO)

Podstawa:

– Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Gmina Sieroszewice znajduje się w zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) jest samorządnym zrzeszeniem 24 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów (Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Gołuchów, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina i Miasto Raszków, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Powiat Kaliski, Powiat Ostrowski, Powiat Pleszewski) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej utworzonym na podstawie Uchwały nr 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  7 listopada 2013 roku.

 SAKO pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Szczegółowy zakres zadań powierzonych SAKO przez IZ WRPO 2014+ określa Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego (ZWW), a SAKO, które zawarte zostało dnia 16 marca 2015 r. Podstawowym celem SAKO jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków SAKO, a w  szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • programowanie i wdrażanie wspólnej dla AKO Strategii ZIT;
 • wspólne planowanie rozwoju AKO oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO;
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego AKO oraz innych podmiotów działających na terenie AKO;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój AKO;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych AKO;
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne organy administracji;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego;
 • prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych w AKO;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i wydawniczej;
 • promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
 • ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum publicznym;
 • współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 • inne działania realizujące cele statutowe;

Reprezentantem gminy Sieroszewice  w Stowarzyszeniu  jest Wójt Gminy

KONTAKT:  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
z siedzibą w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20

Biuro Stowarzyszenia
ul. Chopina 20-22, wejście B
62-800 Kalisz

tel./fax.:  62 -598 52 37
tel.:   62 -598 52 38

e-mail: biuro@sako-info.pl

www.sako-info.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Długosz Królewski”

Podstawa:

–  Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Długosz Królewski”;

– Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sieroszewice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pod nazwą „Długosz Królewski’.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), a w szczególności udzielanie wsparcia przedstawicielom sektora gospodarczego i społecznego z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków z programów unijnych. Organizacja  jest partnerstwem wielosektorowym, składającym się  z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” obejmuje swoim zasięgiem  4 sąsiadujące ze sobą gminy tj.: gmina Brzeziny, gmina Szczytniki, gmina Sieroszewice oraz gmina i Miasto Błaszki. Leżą one w obrębie województw wielkopolskiego  i łódzkiego,  a administracyjnie należą do powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i sieradzkiego.

Gminę Sieroszewice w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt Gminy.

Wiceprezesem  Zarządu Stowarzyszenia jest Anatol Piaskowski – Wójt Gminy Sieroszewice.

KONTAKT:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

tel. 62 – 769 82 22

e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl

www.dlugoszkrolewski.org.pl 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Gmina Sieroszewice współpracuje z gminą Jaroměřice w Czechach. Uroczystą umowę o współpracy, Wójt Gminy Sieroszewice i Starosta Jaroměřic podpisali w marcu 2007 roku w Czechach. Współpraca dotyczy przede wszystkim działalności w zakresie kultury, sportu oraz turystyki. Służy ona wymianie doświadczeń, integracji społecznej oraz promuje gminę na zewnątrz. Ścisła współpraca zawiązała się między strażakami i sportowcami.