1. Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy

 

Dofinansowanie: 42 850,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 42 850,00 zł

Prace polegały na utwardzeniu terenu i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Utwardzony teren pełni funkcje parkingu dla interesantów Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

 

2. Budowa drogi asfaltowej w Zamościu

 

Dofinansowanie: 121 798,16 zł

Całkowita wartość inwestycji: 121 798,16 zł

W Zamościu zrealizowano budowę drogi asfaltowej o długości 330 metrów. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Zamościa, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Sieroszewice.

 

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy

 

Dofinansowanie: 330 193,93 zł

Całkowita wartość inwestycji: 330 193,93 zł

Działanie polegało na zakupie sitopiaskownika bębnowego wraz z instalacją do odtłuszczania i napowietrzania ścieków surowych. Urządzenie zostało zamontowane na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Rososzycy. Przedsięwzięcie było niezbędne do przygotowania oczyszczalni na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach.

________________________________________________________________________________________________________________________

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

1. EDYCJA 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach

 

Wartość dofinansowania: 128 160,00 zł

Całkowita wartość projektu: 445 437,00 zł

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II, Gmina Sieroszewice pozyskała dotację na finansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a mieszczącego się w Latowicach.

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

________________________________________________________________________________________________________________________

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach

 

Kwota dofinansowania: 3 467 399,59 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 857 005,96 zł

Termin realizacji zadania: listopad 2022 r. -grudzień 2023 r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 2390 m, projektowana szerokości jezdni 5,5 m, zakłada się również wykonanie chodnika na całej długości inwestycji po jednej ze stron jezdni oraz poboczy o szer. 0,75 m po przeciwnej stronie drogi. Droga objęta przebudową będzie jedno jezdniową o dwóch pasach ruchu. Droga będzie przebudowana pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP5311P ( w miejscowości Sieroszewice), a skrzyżowaniem drogi przebudowywanej z drogą powiatową nr DP 5308P w miejscowości Latowice. Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1. Na odcinku drogi od punktu 0+000 do punktu 1+245 zostanie wykonane odmulenie istniejącego rowu, a na odcinku pomiędzy punktem oznaczonym na mapie jako 1+245, a punktem końcowym 2+390, zaprojektowana i przewidziana do realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej w miejsce istniejącego rowu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu a na odcinku drogi na całej jej długości zostanie wybudowany nowy chodnik o szerokości 1,5m , Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to również wybudowanie w ciągu przebudowywanej drogi peronów autobusowych oraz przejść dla pieszych wyposażonych w System Aktywnej Informacji Wizualnej oraz skrzyżowania z drogami powiatowymi wyposażone w pulsujące znaki ostrzegawcze STOP.

________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

1. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Wartość dofinansowania: 1 015 899,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 652 529,04 zł

Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Przyznane dofinansowanie w wysokości 1 015 899,00 zł będzie przeznaczone na wspieranie funkcjonowania gminnych linii komunikacyjnych oraz zwiększenie siatki połączeń autobusowych. Te linie są kluczowe, ponieważ umożliwiają mieszkańcom łatwy dojazd do miejsc pracy, szkół, placówek służby zdrowia oraz urzędu. Rozwój transportu publicznego ułatwi codzienne życie mieszkańcom.

________________________________________________________________________________________________________________________